Бирөөлөр Апендиге кайрылып: - Адам-атанын иниси менен карындашынын атын таппай талашып келатабыз. Аттары ким эле,

Апендинин эки таякеси мейманга келип, тамак-аш жеп, ичкилик ичип отуруп, ала-күү болуп калган кезде ой-тоону оттоп,

Бир тойдо Апенди бир чоочун неме менен чогуу отуруп калат. Алиги неме дасторкондон колуна тийген татты-патты, момпосий-сомпосий, мейизинон өөдө чеңгелдеп-чеңгелдеп алып:

Апенди көчөдө баратса, устун көтөрүп келаткан бирөө Апендини устуну менен уруп алып, уруп алгандан кийин

Кайсы бир саам Апенди көңүлү жайдары болуп турган кезде жоро-жолдошторуна Стамбул деген чоң калаага барганын, анда бирөөнүн бак-дарагынын арасынан койдой-койдой аарыларды көргөнүн айтат. - А бал челектеринин