Келин кетти деп угуп,
Сүйүнчүлүү кеп угуп.
Үчүкенин үйүнө,
Келип түштү энеси.
Арылбайт акыр заманда,
Көпчүлүктүн
Эпос V-VIII кылымдарга таандык. "Жаңыл Мырза" кенже эпостордун бири. Бул эпосто калмак баскынчыларына

"Жаңыл Мырза" элдик поэмалардын ичинен баатырдык мүнөздөгү чыгарма. Башкы каарман эл бийлеген Жаңыл атгуу

К. Акиевдин чыгармачылыгында бул мемуардык повесть маанилүү орунду ээлейт. "Баскан жол" чыгармасынын жаралыш тарыхы туурасында автор өзү: "Бул
1919-жылдын күз айларында Токтогул районунан бир кат келди. Окутуп көрсөм кайнагам Сары Устадан экен. Катта иниси Байзаке дүйнөдөн кайтканы жазылыптыр.