Көк башчалуу сесели

Көк башчалуу сесели (Seseli eryngioides (Korovin)), (M. Pimen. et V. N. Tiкhom) - Монокарптык көп жылдык, бүтүн өзөк тамырлуу өсүмдүк. Сабагы жалгыздан, түп жагы былтыркы жалбырактын калдыгы менен жабылган, түп жагынан баштап бутактанат. Тамыр моюнчасынан өскөн жалбырактары көп санда, канаттай тилкелүү, жалпы көрүнүшү жумурткадай, сабактан өскөн жалбырактары майдараак, кыска саптуу жалбырак кучактуу, жогорку жалбырактары сызгычтай тегиз жээктүү, же майда тишчелүү. Чатыры 50-60 гүлдүү, 15-18 ичке сызгычтай тегиз жээктүү жалбыракчадан турган ороочтуу. Чатырчалары ороочтуу, 15-17 жумуртка же ланцет сымал жалбыракчадан турат. Желекчелери ак, бир аз оюктуу. Мөмөсү капталынан бир аз басырылгандай, тескери ланцеттей.

Июлда гүлдөп, август-сентябрда мөмө байлайт.

Чаткал тоо кыркасы: Бозботоо тоолору, Итагар суусунун өзөнү, Аксай, Курайрык капчыгайлары.

Акиташтуу аскалардын жаракалары.

Популяцияларында бирин-серин кездешет.

Себептери белгисиз.

Маалыматтар жок.

Бешарал коругунда өсөт.

Сан-өлчөмүнүн эсебин алып, түр өскөн аймактарды коргоо зарыл.

V U . Эндем. Кыргызстанда өскөн 16 түрдүн бири.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)